ВАС отмени решение на ОбС за таксите, осъди ги да платят

Върховният административен съд отмени решението на Общински съвет Асеновград за различните такси, които трябва да заплащат наемателите на общински терени в зависимост от зоната, в която се намират и дейността, която упражняват.

Това става ясно от решение на съдебната инстанция, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

Освен това ОбС Асеновград трябва да заплати и съдебните разноски на двете страни на стойност 375 лева.

Ето и решението:

РЕШЕНИЕ 

№ 2859

София, 06.03.2018 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на седми февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖАНЕТА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:          СВЕТЛАНА БОРИСОВА

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар    Ирена Кръстева             и с участието

на прокурора   Даниела Божкова         изслуша докладваното

от съдията         СВЕТЛАНА БОРИСОВА 

по адм. дело № 14503/2016. 

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК.

Образувано е по касационна жалба от [фирма] и Я. К. Х., чрез адвокат М. Н., против решение № 1859/18.10.2016 г. по адм. д. № 1278/2016 г. на Административен съд – Пловдив. В жалбата поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон - чл. 4 от Закона за защита от дискриминация, чл. 50, чл. 124 и чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 1 и чл. 29 от ЗЗК, чл. 7 и сл. във вр. §1, т. 1 от Закона за държавните помощи, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 11, т. 3, чл. 73 от ЗМДТ, чл. 26 от ЗНА, както и поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Моли да бъде отменено обжалваното решение, като се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата – Общински съвет Асеновград, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е допустима, а разгледана по същество е основателна. Правилен е изводът на съда, че при приемане на Наредбата са спазени административнопроизводствените правила. Но дефинирането на таксите в оспорените разпоредби противоречи на принципите в чл. 8 ЗМДТ. Събирането на таксата по чл. 72 от ЗМДТ предполага ползване на места, общинска собственост и законът определя като критерий за заплащане на таксата – зоната, в която се намират терените, а не качеството на субектите, които ги ползват. Налице е противоречие с норми от по-висша степен. Като е стигнал до друг извод, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. Следва да бъдат отменени и оспорените разпоредби.

Върховният административен съд, Трето отделение, в настоящия състав, намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима.

Административен съд – Пловдив е сезиран с жалби на [фирма] и Я. К. Х., представлявани от адв. М. Н., с които са оспорени разпоредбите на чл. 26 до чл. 32, съдържащи се в Глава Втора, Раздел ІІ „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград, ведно с Приложение № 1 от тази наредба/ Наредбата/.

С обжалваното решение, съдът е отхвърлил жалбите. Приел е в решението си, че общинският съвет е спазил императивните разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове. Възраженията за материалноправна законосъобразност на оспорените разпоредби, съдът е преценил като неоснователни. Според съда, различните стопански субекти, осъществяващи различна дейност, използват за различни цели и по различен начин предоставените им общински терени. Това обуславя и различната по размер цена за предоставените права, каквато по съществото си представлява определената такса в процесните разпоредби. Липсва и твърдяното противоречие с разпоредбите на чл. 124 и 125, вр. с чл. 56 от ЗПФ, които уреждат реда и условията по промяна на общинските бюджети. Оспорените разпоредби на Наредбата не касаят извършване на актуализация на общинския бюджет. Съдът е приел, че не е налице и нарушение на чл. 73 от ЗМДТ, доколкото с Приложение 1 към оспорената наредба коректно и точно са определени различните такси за всяка една от обособените зони.

Решението е неправилно поради нарушение на материалния закон.

Предмет на оспорване в настоящето производство са разпоредбите от чл. 26 до чл. 32 включително, ведно с Приложение № 1 от Наредбата, уреждащи такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение. Основното възражение срещу оспорените разпоредби е определянето на различни по стойност такси за ползването на терените, общинска собственост, не само в зависимост от зоната, в която са разположени те, но и според субектите и видовете дейности, които те упражняват.

Обосновани са изводите на съда, че Общинският съвет е имал правомощие да приеме оспорената Наредба в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Но съдът е извел неправилния извод за спазване на чл. 8 и чл. 73 от ЗМДТ при приемането на оспорените разпоредби от Наредбата. Основният принцип, въведен в закона при определяне на конкретните видове такси за ползване на общински терени, е че таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, а зоните се определят от общинския съвет. Самият закон, в изричните норми на чл. 74, чл. 75 и чл. 78, отменени през 2001 г., е определял различни по размер такси за различните дейности. След отмяната на разпоредбите, определянето на конкретните такси е правомощие единствено на общинския съвет. Неоснователен е доводът на касационните жалбоподатели, че таксите следва да бъдат еднакви за всички субекти и за всички видове дейности, за които е предоставено правото на ползване на общинския терен. Този извод следва от разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ, определящи начина и принципите, въз основа на които се определя размера на местните такси. Като основа на размера на таксата служат материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата. От друга страна, общинският съвет трябва да спазва принципите, въведени в чл. 8, ал. 1, т. 1-3 от ЗМДТ, при което чрез таксите не само да бъдат възстановени пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, но и таксата да е предпоставка за разширяване на предлаганите услуги, за повишаване на качеството им и за постигане на по-голяма справедливост при заплащане на местните такси. Въведените от закона принципи водят до извод, че в границите на една зона могат да бъдат определяни от общинския съвет различни по размер такси. Но при формирането им трябва изрично да бъде посочено какви цели и принципи са довели до определяне на различните по размер такси. Това е необходимо, за да е ясно на адресатите на Наредбата, дали различният размер на таксата цели поощряване развитието на дадена дейност, дали е резултат от по-големи приходи от дадената дейност, което би довело до по-голяма справедливост при заплащане на една такса спрямо друга, която е в по-нисък размер.

В мотивите към внесения законопроект за новата Наредба, кметът на община Асеновград е посочил единствено, че предходната Наредба е приета преди 13 години и не е съобразена с промените в нормативните актове, както и с новата структура на общинската администрация. Като цел на новата Наредба е посочено постигането на по-голяма яснота, публичност и обективност при определяне на общинските такси. Липсват мотиви относно определянето на конкретния размер на оспорените такси в съответствие с разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 ЗМДТ, посочени по-горе. Общинският съвет не е обосновал защо за терени, разположени в една и съща зона, е определил различни по размер такси за различни видове дейности. В проекта за Наредба е следвало да се изложат не само мотиви, изискуеми по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, но и конкретни мотиви за определянето на различните по размер такси, посочени в Приложение № 1 на Наредбата.

С оглед на тези доводи, възражението на касационните жалбоподатели за нарушаване на разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ при приемане на оспорените текстове от Наредбата, са основателни. Останалите възражения за нарушаване на разпоредбите от чл. 4 от Закона за защита от дискриминация, на Закона за публичните финанси, на Закона за държавните помощи, на Закона за общинските бюджети, са неоснователни. Въвеждането на различни по размер и по вид такси не представлява дискриминация, когато е предвидено в закона и е въведено по законоустановения ред.

Административният съд не е преценил правилно приложимите материалноправни разпоредби и решението му следва да бъде отменено. Спорът е изяснен по същество, поради което касационната инстанция следва да отмени оспорените разпоредби на чл. 26 до чл. 32 включително от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград, ведно с Приложение № 1 от тази Наредба.

На касационните жалбоподатели следва да се присъдят разноски по делото в размер на 375 лева.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Трето отделение, 

Р Е Ш И: 

ОТМЕНЯ решение № 1859/18.10.2016 г. по адм. д. № 1278/2016 г. на Административен съд – Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 26 до чл. 32, съдържащи се в Глава Втора, Раздел ІІ „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград, ведно с Приложение № 1 от тази Наредба.

ОСЪЖДА Общински съвет - Асеновград да заплати на [фирма], ЕИК:[ЕИК], [населено място], [улица] на Я. К. Х., ЕГН [ЕГН], от [населено място], [улица] сумата от 375 лв./триста седемдесет и пет лева/, представляваща разноски за двете инстанции.

Решението е окончателно.

Последно променена в Вторник, 13 Март 2018 09:51

Comments  

ъъъ
0 #1 ъъъ 15-03-2018 13:03
ъм ся?
Quote

Добавете коментар