Екоривейс Оил: Нека запазим България чиста

Понеделник, 23 Декември 2013 18:23 | | Печат | Е-мейл | 0 Коментирай

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки гражданин на Р България. Има създадени и действат редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях е и проблемът със замърсяването с отработени масла.

ЗАЩО СА ВРЕДНИ ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА:

Отработените масла са неразградими при естествени условия.

Те замърсяват трайно и необратимо природата.

Попаднали в почвата или водата, отработените масла възпрепятстват циркулацията на кислород, с което унищожават естествените екосистеми.

ПРИМЕРИ:

Един литър изгорено масло, отделя такова количество вредни вещества, което човек, в нормални градски условия, би вдишал за период от цели три години.

Изхвърлен във водна среда, един литър отработено масло, би образувал тънък филм, спиращ достъпа на кислород на водните обитатели, на площ от 4000 кв.м.

Изляти в почвата, отработените масла предизвикват необратимото й отравяне.

ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ АД е организация по оползотворяване на отработени масла. Дружеството инвестира в създаване на ефективна и устойчива система за разделно събиране и оползотворяване на отработените масла на територията на Р България, което осигурява високо ниво на защита на околната среда.

Посредством ежегодни информационни кампании и директни срещи с граждани и подрастващи в учебните заведения от цялата страна, организацията изпълнява своята мисия да повишава и обогатява културата на българското общество за разделно събиране и оползотворяване на отработените масла.

Повече информация можете да получите на нашата страница в интернет или да се свържете директно с нас на посочените координати.

Какво трябва да правите с отработените масла?

Всеки от нас може да даде своя принос за опазване на природата, запазвайки по този начин здравето си и това на децата ни. За целта, отработените масла трябва да се предават на определените за тази цел места.

Събирайте маслата и ги съхранявайте в затворени метални контейнери.

Най-лесно и достъпно – в добре затворени и здрави метални варели.

Не смесвайте отработените масла с други вещества (например антифриз, спирачна течност, вода и т.н.).

Какво трябва да знае бизнесът?

Йерархията при третирането на отработени масла е в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, като първи приоритет е оползотворяване на отработените масла, чрез регенериране. При условие, че техническите, икономическите и организационни условия не позволяват регенериране, то отработените масла се изгарят с оползотворяване на енергията. При невъзможност за използване по нито един от горните методи, на последно място в йерархията стои екологосъобразно обезвреждане.

Законът регламентира задължението на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, да отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Законът възлага същите ангажименти и на производителите и вносителите на свежи масла в България.

ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ АД, като организация по оползотворяване на отработени масла, работи активно по екологосъобразно регенериране на отработените масла.

Като организация по оползотворяване на отработените масла, ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ поема задълженията на своите членове за изпълнение на техните ангажименти, съгласно действащите нормативи в Р България.

Събирането и предаването за оползотворяване на отработените масла е гарант за екологично и отговорно мислене.

НЕКА БЪДЕМ ЕВРОПЕЙЦИ И ЗАПАЗИМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА!

За контакт с нас:

http://ekoriveisoil.com


Добавете коментар